Shaanxi Mianxian-Ningqiang Highway

Shaanxi Mianxian-Ningqiang Highway(图1)